Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Szkoła Podstawowa we Włodzieninie

Deklaracja dostępności

WSTĘP


Szkoła Podstawowa im. Marii Skłodowskiej-Curie we Włodzieninie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej (http://spwlodzienin.pl/) zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Szkoła Podstawowa im. Marii Skłodowskiej-Curie we Włodzieninie.

Data publikacji strony internetowej: 2018-03-20.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2018-03-20.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. W Szkole Podstawowej im. Marii Skłodowskiej-Curie we Włodzieninie dla strony www.spwlodzienin.pl przeprowadzono samoocenę dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test - European Internet Inclusion Initiative, (pod adresem internetowym: http://checkers.eiii.eu/ ), z którego wynika, że: strona spełnia wymagania w 99,45 %.
Niezgodności lub wyłączenia wymieniono poniżej:

 • dokumenty w postaci graficznej (skanowane) - dokumenty zewnętrzne dostarczone w formie graficznej,
 • część plików graficznych (np. fotografie w galeriach) nie posiada tekstów alternatywnych,
 • niektóre dokumenty w PDF nie są dokumentami edytowalnymi

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-03-30.
Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.,tj.:

 • Ctrl++ (powiększenie)
 • Ctrl+- (pomniejszenie)
 • Ctrl+0 (rozmiar pierwotny)
 • F11 (tryb pełnoekranowy)
 • Ctrl+A (zaznaczenie wszystkiego)
 • Ctrl+C (kopiowanie)
 • Ctrl+S (zapisanie strony)
 • Ctrl+F (szukanie na stronie)
 • Ctrl+P (drukowanie)

INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE


W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Krzysztof Kinal, adres poczty elektronicznej: krzysztofkinal@spwlodzienin.pl
Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 77 485 72 16 lub 518 555 527. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.
Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

 


DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA


Szkoła Podstawowa im. Marii Skłodowskiej-Curie we Włodzieninie,
Włodzienin 50
48-140 Branice

 • Do budynku prowadzą 2 wejścia główne i od tyłu szkoły. Szkoła posiada przenośne podjazdy, które zamontuje gdy zajdzie taka potrzeba.
 • Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 • Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.
 • Budynek nie jest wyposażony w windę.
 • Dla osób na wózkach dostępne są pomieszczenia na parterze: korytarz, toaleta.
 • Z uwagi na ograniczenia architektoniczne budynku Szkoła zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami do poszczególnych referentów, poprzez:
  - pracownik realizując własny zakres obowiązków każdorazowo na wezwanie osoby znajdującej się na parterze budynku, podejmuje czynności z osobą zgłaszająca takie żądanie.
 • Przed budynkiem wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym.
 • W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla.

​Informacja o dostępności tłumacza języka migowego
Szkoła nie zatrudnia tłumacza języka migowego.

ZAŁĄCZNIKI:

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Kwiecień 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.